โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี