โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ พ่อ แม่ และผู้ปกครองเด็ก เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดกิจกรรม และการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของบุตรหลาน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่จะเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูใน ศพด. ได้พัฒนาการเหมาะสมตามวัย