โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ฝายหนองตะกุดใหญ่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4  เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอ่าง