โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง  โดยการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมควบคุมสุนัขและแมว (ทำหมัน) เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขในสัตว์ ลดอัดตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ควบคุมจำนวนประชากรสันัขและแมว