โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

...

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง