โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566

...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ในโอกาศนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าอ่าง คณะเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลโชคชัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอ่าง และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม จนได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้