กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชูชาติ ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันทิญา มาลากุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนพมาศ บูรณาธรรมากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรชนิตว์ จันนวล
ครู

นางสาวปฐมาวดี ปรอยกระโทก
ครูชำนาญการ
นางสาวธนกร โครมกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ แสงทอง
คนงาน
นางสุภาวดี  สมสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุชิน รัตนวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
นางกัญญา บ้านกระโทก
คนงาน

 
 
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ