กองคลัง

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวฉัตราภัช ธนาเพชรธนัช
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวดรุณี มุกดา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสุระ ปลักกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพรนรินทร์ สิมเข้าจ้ำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางนิตยา สุคันธา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอมรา ชุ่มพระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ