กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566

กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566
กิจกรรมรณงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี 2566

...

อบต.ท่าอ่าง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโดย นายเหงี้ยว ภู่สกุลทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอ่าง ทุกคน