กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567 ขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และถนนสาย OTOP  เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษและพิษภัยจายาเสพติดตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงสัญลักษณ์ "ร่วมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตลอดจนแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 และสัปดาห์ละ 1 วัน ในห้วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2567 หรือตามความเหมาะสม" โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศษสนา สถานประกอบการ พลังทางภาครัฐและเอกชน