ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน(8 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน 3 เดือน(8 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567)

...

เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตื่นตัวสร้างการรับรู้ถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่