สมาชิกสภา

นายวิชัย ปี่กระโทก
ประธานสภา
โทร.08-9585-3474

นายสมหมาย ปล่องกระโทก
รองประธานสภา
โทร. 08-1075-4339
นางสาวธัญพัฒน์ ฝ่ายกระโทก
เลขานุการสภา
โทร.08-2862-7527

นายแวว โกวิทชาคร
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร.08-7961-4558
นายบุญลือ เกขุนทด
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร.08-6616-0725
นายสวย บ้วนกระโทก
สมาชิกสภา หมู่ 6
โทร.08-1072-0045

นายประมูล นิลธรรม
สมาชิกสภา หมู่ 7
โทร.06-4187-9466
นางสุภาภรณ์ สุขะปรเมษฐ
สมาชิกสภา หมู่ 9
โทร.08-1760-8529
นายประจวบ กลั่นกระโทก
สมาชิกสภา หมู่ 10
โทร.06-2559-8149
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ