สํานักปลัด

นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสายรุ้ง โนนใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวธามน ผลงานดี
นิติกรชำนาญการ

นางมะลิวัลย์ ฉิมณรงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสีพลอย ประกอบผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสายสมร ปรอยกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 (ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรัตน์ลภัสร์  หงษ์สี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

นายสุชิน บุญกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเอื้อมพร ปุ้มกระโทก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุษา แซ่ไล่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

นางสาวสอิ้ง อยู่ทะเล
คนงาน

นางสาวเรณู เปลี่ยวกระโทก
คนงาน

นายดุรงค์ฤทธิ์ ปุ้มกระโทก
คนงาน

 

 
 
นายอานนท์ เอียดผักแว่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
   

เราใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ