โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและอบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นระหว่าง วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน สร้างความเข้าใจอันดี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง กับประชาชนเพื่อให้การบริหารองค์กรขับเคลื่อนไปโดยราบรื่นเรียบร้อย และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น