โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อบต.ท่าอ่าง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ อาคารเรียน ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา