โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ วัดดอนพราหมณ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปลูกจิตสำนึกให้บุคคลากรในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธ์ศาสนามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง