โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ณ วัดป่าโนนสะอาด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียวและโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ตลอดจนคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดป่าโนนสะอาด ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจนบรรลุและสำเร็จด้วยดี