โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริหารเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าอ่าง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี