โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567

โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567

...

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างเด็กดีศรีท่าอ่าง ประจำปี งบประมาณ 2567 ณ ลานบริเวณหน้า อบต.ท่าอ่าง และในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้นำเด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.ท่าอ่าง ออกไปร่วมกิจกรรมการแสดงกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว และโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์